Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:23-28

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 9:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
NA26 – Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, (5745) αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
WH – αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι (5745) αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
PES – ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗ݈ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Christ did not enter a holy place made with hands, a {mere} copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us;
NA26 – οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν (5627) ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι (5683) τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν·
WH – ου γαρ εις χειροποιητα εισηλθεν (5627) αγια χριστος αντιτυπα των αληθινων αλλ εις αυτον τον ουρανον νυν εμφανισθηναι (5683) τω προσωπω του θεου υπερ ημων
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor was it that He would offer Himself often, as the high priest enters the holy place year by year with blood that is not his own.
NA26 – οὐδ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ (5725) ἑαυτόν, ὥσπερ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται (5736) εἰς τὰ ἅγια κατ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,
WH – ουδ ινα πολλακις προσφερη (5725) εαυτον ωσπερ ο αρχιερευς εισερχεται (5736) εις τα αγια κατ ενιαυτον εν αιματι αλλοτριω
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Otherwise, He would have needed to suffer often since the foundation of the world; but now once at the consummation of the ages He has been manifested to put away sin by the sacrifice of Himself.
NA26 – ἐπεὶ ἔδει (5900) αὐτὸν πολλάκις παθεῖν (5629) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. (5769)
WH – επει εδει (5707) αυτον πολλακις παθειν (5629) απο καταβολης κοσμου νυνι δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν [ της | [της] ] αμαρτιας δια της θυσιας αυτου πεφανερωται (5769)
PES – ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܙܒ݂ܰܢ ܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And inasmuch as it is appointed for men to die once and after this {comes} judgment,
NA26 – καὶ καθ ὅσον ἀπόκειται (5736) τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, (5629) μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
WH – και καθ οσον αποκειται (5736) τοις ανθρωποις απαξ αποθανειν (5629) μετα δε τουτο κρισις
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܘܬ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without {reference to} sin, to those who eagerly await Him.
NA26 – οὕτως καὶ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς (5685) εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν (5629) ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται (5701) τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις (5740) εἰς σωτηρίαν.
WH – ουτως και ο χριστος απαξ προσενεχθεις (5685) εις το πολλων ανενεγκειν (5629) αμαρτιας εκ δευτερου χωρις αμαρτιας οφθησεται (5701) τοις αυτον απεκδεχομενοις (5740) εις σωτηριαν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܒ݂ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܚ ܚܛܳܗܶܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܳܗܺܝܢ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܚܰܝܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain