Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:27; 1 Corinthians 15:21-22; Psalms 22:28-29

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 9:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And inasmuch as it is appointed for men to die once and after this {comes} judgment,
NA26 – καὶ καθ ὅσον ἀπόκειται (5736) τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, (5629) μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
WH – και καθ οσον αποκειται (5736) τοις ανθρωποις απαξ αποθανειν (5629) μετα δε τουτο κρισις
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܘܬ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For since by a man {came} death, by a man also {came} the resurrection of the dead.
NA26 – ἐπειδὴ γὰρ δι ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν·
WH – επειδη γαρ δι ανθρωπου θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
NA26 – ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, (5719) οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. (5701)
WH – ωσπερ γαρ εν τω αδαμ παντες αποθνησκουσιν (5719) ουτως και εν τω χριστω παντες ζωοποιηθησονται (5701)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܳܐܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܳܐܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Psalms 22:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – For the kingdom is the Lord's And He rules over the nations.
ALE – (22:29)  כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים
BHS – (22:29)  כִּ֣י לַ֭יהוָה הַמְּלוּכָ֑ה וּ֝מֹשֵׁ֗ל בַּגֹּויִֽם׃
MAS – (22:29) כי ליהוה המלוכה ומשׁל בגוים
WLC – (22:29)  כִּ֣י לַ֭יהוָה הַמְּלוּכָ֑ה וּ֝מֹשֵׁ֗ל בַּגֹּויִֽם׃
RAH – (21:29)  ὅτι τοῦ κυρίου βασιλεία, καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν.
Psalms 22:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – All the prosperous of the earth will eat and worship, All those who go down to the dust will bow before Him, Even he who cannot keep his soul alive.
ALE – (22:30)  אכלו וישתחוו כל־דשני־ארץ־ לפניו יכרעו כל־יורדי עפרונפשו לא חיה
BHS – (22:30)  אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֙וּ׀ כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יֹורְדֵ֣י עָפָ֑ר וְ֝נַפְשֹׁ֗ו לֹ֣א חִיָּֽה׃
MAS – (22:30) אכלו וישׁתחוו כל דשׁני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשׁו לא חיה
WLC – (22:30)  אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֙וּ׀ כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יֹורְדֵ֣י עָפָ֑ר וְ֝נַפְשֹׁ֗ו לֹ֣א חִיָּֽה׃
RAH – (21:30)  ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς, ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν. καὶ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ,

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain