Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:26

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 10:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins,
NA26 – Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων (5723) ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν (5629) τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται (5743) θυσία,
WH – εκουσιως γαρ αμαρτανοντων (5723) ημων μετα το λαβειν (5629) την επιγνωσιν της αληθειας ουκετι περι αμαρτιων απολειπεται (5743) θυσια
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܢܶܚܛܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain