Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:10

New American Standard Bible
Hebrews 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God.
NA26 – ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν (5723) πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς θεός.
WH – εξεδεχετο (5711) γαρ την τους θεμελιους εχουσαν (5723) πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
PES – ܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܽܐܘܡܳܢܳܗ ܘܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile