Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:17

New American Standard Bible
Hebrews 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and the one who had received the promises was offering up his only {son;}
NA26 – Πίστει προσενήνοχεν (5754) Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος, (5746) καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν (5707) τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος,
WH – πιστει προσενηνοχεν (5754) αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος (5746) και τον μονογενη προσεφερεν (5707) ο τας επαγγελιας αναδεξαμενος (5666)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܘܠܺܝܚܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile