Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:23

New American Standard Bible
Hebrews 11:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Moses, when he was born, was hidden for three months by his parents, because they saw he was a beautiful child; and they were not afraid of the king's edict.
NA26 – Πίστει Μωϋσῆς γεννηθεὶς class="show tvm">(5685) ἐκρύβη class="show tvm">(5648) τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον class="show tvm">(5627) ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν class="show tvm">(5675) τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως.
WH – πιστει μωυσης γεννηθεις class="show tvm">(5685) εκρυβη class="show tvm">(5648) τριμηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον class="show tvm">(5627) αστειον το παιδιον και ουκ εφοβηθησαν class="show tvm">(5675) το διαταγμα του βασιλεως
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܛܰܫܝܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile