Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:26

New American Standard Bible
Hebrews 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt; for he was looking to the reward.
NA26 – μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος (5666) τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπεν (5707) γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν.
WH – μειζονα πλουτον ηγησαμενος (5666) των αιγυπτου θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου απεβλεπεν (5707) γαρ εις την μισθαποδοσιαν
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܗ݈ܽܘ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܶܣܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܳܐܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܦ݂ܽܘܪܥܳܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile