Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:29

New American Standard Bible
Hebrews 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith they passed through the Red Sea as through dry land; and the Egyptians, when they attempted it, were drowned.
NA26 – Πίστει διέβησαν (5627) τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες (5631) οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. (5681)
WH – πιστει διεβησαν (5627) την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας γης ης πειραν λαβοντες (5631) οι αιγυπτιοι κατεποθησαν (5681)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪܘ ܝܰܡܳܐ‌ܕ݂ܣܽܘܦ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܠܰܥܘ ܡܶܨܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܡܪܰܚܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile