Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:35

New American Standard Bible
Hebrews 11:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Women received {back} their dead by resurrection; and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection;
NA26 – ἔλαβον (5627) γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, (5681) οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· (5632)
WH – ελαβον (5627) γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυμπανισθησαν (5681) ου προσδεξαμενοι (5666) την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν (5632)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܢܶܫܶܐ ܒ݁ܢܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܒ݁ܫܶܢܕ݁ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܘܠܳܐ ܣܰܟ݁ܺܝܘ ܠܡܶܬ݂ܦ݁ܰܨܳܝܽܘ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܡܝܰܬ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile