Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:36

New American Standard Bible
Hebrews 11:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and others experienced mocking and flogging, and further, chains and imprisonment.
NA26 – ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, (5627) ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·
WH – ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον (5627) ετι δε δεσμων και φυλακης
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܒ݂ܶܙܚܳܐ ܘܰܠܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ ܥܰܠܘ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܰܐܣܽܘܪܶܐ ܘܠܰܚܒ݂ܽܘܫܝܶܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile