Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:39

New American Standard Bible
Hebrews 11:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all these, having gained approval through their faith, did not receive what was promised,
NA26 – Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες (5685) διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο (5668) τὴν ἐπαγγελίαν,
WH – και ουτοι παντες μαρτυρηθεντες (5685) δια της πιστεως ουκ εκομισαντο (5668) την επαγγελιαν
PES – ܘܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile