Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:1

New American Standard Bible
Hebrews 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let's rid ourselves of every obstacle and the sin which so easily entangles us, and let's run with endurance the race that is set before us,
NA26 – Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες (5723) περικείμενον (5740) ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι (5642) πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆς τρέχωμεν (5725) τὸν προκείμενον (5740) ἡμῖν ἀγῶνα,
WH – τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες (5723) περικειμενον (5740) ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι (5642) παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν (5725) τον προκειμενον (5740) ημιν αγωνα
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܢܶܫܕ݁ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟ݁ܽܠ ܝܽܘܩܪܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܪܗܛܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile