Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:19

New American Standard Bible
Hebrews 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to the blast of a trumpet and the sound of words, which {sound was such that} those who heard begged that no further word be spoken to them.
NA26 – καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες class="show tvm">(5660) παρῃτήσαντο class="show tvm">(5662) μὴ προστεθῆναι class="show tvm">(5683) αὐτοῖς λόγον·
WH – και σαλπιγγος ηχω και φωνη ρηματων ης οι ακουσαντες class="show tvm">(5660) παρητησαντο class="show tvm">(5662) [ | μη ] προστεθηναι class="show tvm">(5683) αυτοις λογον
PES – ܘܠܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ݈ܝ ܐܶܫܬ݁ܶܐܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile