Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:2

New American Standard Bible
Hebrews 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – looking only at Jesus, the originator and perfecter of the faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.
NA26 – ἀφορῶντες (5723) εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης (5740) αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν (5656) σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, (5660) ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. (5758)
WH – αφορωντες (5723) εις τον της πιστεως αρχηγον και τελειωτην ιησουν ος αντι της προκειμενης (5740) αυτω χαρας υπεμεινεν (5656) σταυρον αισχυνης καταφρονησας (5660) εν δεξια τε του θρονου του θεου κεκαθικεν (5758)
PES – ܘܰܢܚܽܘܪ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܓ݂ܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܝܒ݁ܰܪ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܡܣܰܪ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile