Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:12

New American Standard Bible
Hebrews 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Jesus also suffered outside the gate, that He might sanctify the people through His own blood.
NA26 – διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ (5661) διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω (5719) τῆς πύλης ἔπαθεν. (5627)
WH – διο και ιησους ινα αγιαση (5661) δια του ιδιου αιματος τον λαον εξω της πυλης επαθεν (5627)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܢܩܰܕ݁ܶܫ ܠܥܰܡܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܰܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile