Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:17

New American Standard Bible
Hebrews 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Obey your leaders and submit {to them}—for they keep watch over your souls as those who will give an accountso that they may do this with joy, not groaning; for this {would be} unhelpful for you.
NA26 – Πείθεσθε (5732) τοῖς ἡγουμένοις (5740) ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, (5720) αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν (5719) ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, (5694) ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν (5725) καὶ μὴ στενάζοντες, (5723) ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.
WH – πειθεσθε (5732) τοις ηγουμενοις (5740) υμων και υπεικετε (5720) αυτοι γαρ αγρυπνουσιν (5719) υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες (5694) ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν (5725) και μη στεναζοντες (5723) αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο
PES – ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܗܪܺܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile