Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:4

New American Standard Bible
Hebrews 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Marriage {is to be held} in honor among all, and the {marriage} bed {is to be} undefiled; for God will judge the sexually immoral and adulterers.
NA26 – Τίμιος γάμος ἐν πᾶσιν καὶ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ (5692) θεός.
WH – τιμιος ο γαμος εν πασιν και η κοιτη αμιαντος πορνους γαρ και μοιχους κρινει (5692) ο θεος
PES – ܡܝܰܩܰܪ ܗ݈ܽܘ ܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܘܥܰܪܣܗܽܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܠܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile