Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:5

New American Standard Bible
Hebrews 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Make sure that} your character is free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, "I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER ABANDON YOU,"
NA26 – Ἀφιλάργυρος τρόπος· ἀρκούμενοι (5746) τοῖς παροῦσιν· (5752) αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, (5758) Οὐ μή σε ἀνῶ (5632) οὐδ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· (5632)
WH – αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι (5746) τοις παρουσιν (5723) αυτος γαρ ειρηκεν (5758) ου μη σε ανω (5632) ουδ ου μη σε εγκαταλιπω (5632)
PES – ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܒ݁ܩܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܪܦ݁ܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile