Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 1:5

New American Standard Bible
Hebrews 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For to which of the angels did He ever say, "" , I "? And again, ""I "?
NA26 – Τίνι γὰρ εἶπέν (5627) ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ (5748) σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά (5758) σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι (5704) αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται (5704) μοι εἰς υἱόν;
WH – τινι γαρ ειπεν (5627) ποτε των αγγελων υιος μου ει (5719) συ εγω σημερον γεγεννηκα (5758) σε και παλιν εγω εσομαι (5695) αυτω εις πατερα και αυτος εσται (5695) μοι εις υιον
PES – ܠܰܐܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile