Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:2

New American Standard Bible
Hebrews 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if the word spoken through angels proved unalterable, and every violation and act of disobedience received a just punishment,
NA26 – εἰ γὰρ δι ἀγγέλων λαληθεὶς (5685) λόγος ἐγένετο (5633) βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν (5627) ἔνδικον μισθαποδοσίαν,
WH – ει γαρ ο δι αγγελων λαληθεις (5685) λογος εγενετο (5633) βεβαιος και πασα παραβασις και παρακοη ελαβεν (5627) ενδικον μισθαποδοσιαν
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܠܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܰܡܥܳܗ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܥܠܶܝܗ ܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile