Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:4

New American Standard Bible
Hebrews 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – God also testifying with them, both by signs and wonders, and by various miracles and by gifts of the Holy Spirit according to His own will.
NA26 – συνεπιμαρτυροῦντος (5723) τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.
WH – συνεπιμαρτυρουντος (5723) του θεου σημειοις τε και τερασιν και ποικιλαις δυναμεσιν και πνευματος αγιου μερισμοις κατα την αυτου θελησιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܗܶܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile