Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:1

New American Standard Bible
Hebrews 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, holy brothers {and sisters,} partakers of a heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession: Jesus;
NA26 – Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε (5657) τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν,
WH – οθεν αδελφοι αγιοι κλησεως επουρανιου μετοχοι κατανοησατε (5657) τον αποστολον και αρχιερεα της ομολογιας ημων ιησουν
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܪܰܒ݂ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile