Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:10

New American Standard Bible
Hebrews 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "THEREFORE I WAS ANGRY WITH THIS GENERATION, AND SAID, 'THEY ALWAYS GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
NA26 – τεσσεράκοντα ἔτη· διὸ προσώχθισα (5656) τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον, (5627) Ἀεὶ πλανῶνται (5743) τῇ καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν (5627) τὰς ὁδούς μου·
WH – διο προσωχθισα (5656) τη γενεα ταυτη και ειπον (5627) αει πλανωνται (5743) τη καρδια αυτοι δε ουκ εγνωσαν (5627) τας οδους μου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܐܢܰܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܛܳܥܶܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile