Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:3

New American Standard Bible
Hebrews 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house.
NA26 – πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται καθ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει (5719) τοῦ οἴκου κατασκευάσας (5660) αὐτόν.
WH – πλειονος γαρ ουτος δοξης παρα μωυσην ηξιωται (5769) καθ οσον πλειονα τιμην εχει (5719) του οικου ο κατασκευασας (5660) αυτον
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢܳܝܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile