Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:8,15

New American Standard Version
Hebrews 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , ,
NA26 – μὴ σκληρύνητε (5725) τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ,
WH – μη σκληρυνητε (5725) τας καρδιας υμων ως εν τω παραπικρασμω κατα την ημεραν του πειρασμου εν τη ερημω
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܫܽܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܪܓ݁ܳܙܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܡܰܪܡܪܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – while it is said, "" , , ."
NA26 – ἐν τῷ λέγεσθαι, (5745) Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, (5661) Μὴ σκληρύνητε (5725) τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ.
WH – εν τω λεγεσθαι (5745) σημερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε (5661) μη σκληρυνητε (5725) τας καρδιας υμων ως εν τω παραπικρασμω
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܰܪ݈ܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܫܽܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܪܓ݁ܳܙܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile