Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:14

New American Standard Bible
Hebrews 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let's hold firmly to our confession.
NA26 – Ἔχοντες class="show tvm">(5723) οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα class="show tvm">(5756) τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν class="show tvm">(5725) τῆς ὁμολογίας·
WH – εχοντες class="show tvm">(5723) ουν αρχιερεα μεγαν διεληλυθοτα class="show tvm">(5756) τους ουρανους ιησουν τον υιον του θεου κρατωμεν class="show tvm">(5725) της ομολογιας
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile