Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:1

New American Standard Bible
Hebrews 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins;
NA26 – Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος (5746) ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται (5743) τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ (5725) δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,
WH – πας γαρ αρχιερευς εξ ανθρωπων λαμβανομενος (5746) υπερ ανθρωπων καθισταται (5743) τα προς τον θεον ινα προσφερη (5725) δωρα [ [τε] | τε ] και θυσιας υπερ αμαρτιων
PES – ܟ݁ܽܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile