Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:11

New American Standard Bible
Hebrews 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Concerning him we have much to say, and {it is} difficult to explain, since you have become poor listeners.
NA26 – Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, (5721) ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε (5754) ταῖς ἀκοαῖς.
WH – περι ου πολυς ημιν ο λογος και δυσερμηνευτος λεγειν (5721) επει νωθροι γεγονατε (5754) ταις ακοαις
PES – ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܝ ܠܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܗ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܰܡܦ݂ܰܫܳܩܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܒ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile