Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:12

New American Standard Bible
Hebrews 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the actual words of God, and you have come to need milk and not solid food.
NA26 – καὶ γὰρ ὀφείλοντες class="show tvm">(5723) εἶναι class="show tvm">(5750) διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε class="show tvm">(5719) τοῦ διδάσκειν class="show tvm">(5721) ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε class="show tvm">(5754) χρείαν ἔχοντες class="show tvm">(5723) γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.
WH – και γαρ οφειλοντες class="show tvm">(5723) ειναι class="show tvm">(5721) διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε class="show tvm">(5719) του διδασκειν class="show tvm">(5721) υμας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του θεου και γεγονατε class="show tvm">(5754) χρειαν εχοντες class="show tvm">(5723) γαλακτος [ | [και] ] ου στερεας τροφης
PES – ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܶܐ ܥܰܠ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile