Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:14

New American Standard Bible
Hebrews 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to distinguish between good and evil.
NA26 – τελείων δέ ἐστιν (5748) στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα (5772) ἐχόντων (5723) πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.
WH – τελειων δε εστιν (5719) η στερεα τροφη των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα (5772) εχοντων (5723) προς διακρισιν καλου τε και κακου
PES – ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܶܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܪܫܺܝܢ ܐܶܬ݂ܢܰܦ݁ܰܩܘ ܪܶܓ݂ܫܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile