Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:10

New American Standard Bible
Hebrews 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.
NA26 – οὐ γὰρ ἄδικος θεὸς ἐπιλαθέσθαι (5635) τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες (5660) τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. (5723)
WH – ου γαρ αδικος ο θεος επιλαθεσθαι (5635) του εργου υμων και της αγαπης ης ενεδειξασθε (5668) εις το ονομα αυτου διακονησαντες (5660) τοις αγιοις και διακονουντες (5723)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܘܳܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܛܥܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܫܰܡܶܫܬ݁ܽܘܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile