Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:11

New American Standard Bible
Hebrews 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And we desire that each one of you demonstrate the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end,
NA26 – ἐπιθυμοῦμεν (5719) δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι (5733) σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους,
WH – επιθυμουμεν (5719) δε εκαστον υμων την αυτην ενδεικνυσθαι (5733) σπουδην προς την πληροφοριαν της ελπιδος αχρι τελους
PES – ܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile