Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:13

New American Standard Bible
Hebrews 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when God made the promise to Abraham, since He could swear an oath by no one greater, He swore by Himself,
NA26 – Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος (5666) θεός, ἐπεὶ κατ οὐδενὸς εἶχεν (5707) μείζονος ὀμόσαι, (5658) ὤμοσεν (5656) καθ ἑαυτοῦ,
WH – τω γαρ αβρααμ επαγγειλαμενος (5666) ο θεος επει κατ ουδενος ειχεν (5707) μειζονος ομοσαι (5658) ωμοσεν (5656) καθ εαυτου
PES – ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܰܟ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܺܐܡܶܐ ܒ݁ܶܗ ܝܺܡܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile