Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:18

New American Standard Bible
Hebrews 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to hold firmly to the hope set before us.
NA26 – ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι (5664) τὸν θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν (5725) οἱ καταφυγόντες (5631) κρατῆσαι (5658) τῆς προκειμένης (5740) ἐλπίδος·
WH – ινα δια δυο πραγματων αμεταθετων εν οις αδυνατον ψευσασθαι (5664) [ | [τον] ] θεον ισχυραν παρακλησιν εχωμεν (5725) οι καταφυγοντες (5631) κρατησαι (5658) της προκειμενης (5740) ελπιδος
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܨܶܒ݂ܘܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܚܠܦ݂ܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܒ݁ܗܶܝܢ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܢ ܒ݁ܶܗ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile