Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:19

New American Standard Bible
Hebrews 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This hope we have as an anchor of the soul, a {hope} both sure and reliable and one which enters within the veil,
NA26 – ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν (5719) τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην (5740) εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,
WH – ην ως αγκυραν εχομεν (5719) της ψυχης ασφαλη τε και βεβαιαν και εισερχομενην (5740) εις το εσωτερον του καταπετασματος
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܘܩܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥ ܘܥܳܐܶܠ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦ݁ܰܝ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile