Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:2

New American Standard Bible
Hebrews 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – of instruction about washings and laying on of hands, and about the resurrection of the dead and eternal judgment.
NA26 – βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου.
WH – βαπτισμων [ διδαχην | διδαχης ] επιθεσεως τε χειρων αναστασεως [ | τε ] νεκρων και κριματος αιωνιου
PES – ܘܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile