Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:8

New American Standard Bible
Hebrews 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned.
NA26 – ἐκφέρουσα (5723) δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.
WH – εκφερουσα (5723) δε ακανθας και τριβολους αδοκιμος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܦ݁ܶܩ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܪܕ݁ܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ ܡܰܣܠܰܝܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile