Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned.
NA26 – ἐκφέρουσα (5723) δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.
WH – εκφερουσα (5723) δε ακανθας και τριβολους αδοκιμος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܦ݁ܶܩ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܪܕ݁ܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ ܡܰܣܠܰܝܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain