Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:13

New American Standard Bible
Hebrews 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one about whom these things are said belongs to another tribe, from which no one has officiated at the altar.
NA26 – ἐφ ὃν γὰρ λέγεται (5743) ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, (5758) ἀφ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν (5758) τῷ θυσιαστηρίῳ·
WH – εφ ον γαρ λεγεται (5743) ταυτα φυλης ετερας μετεσχηκεν (5758) αφ ης ουδεις προσεσχηκεν (5758) τω θυσιαστηριω
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܡܶܢܳܗ ܠܳܐ ܫܰܡܶܫ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile