Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:18

New American Standard Bible
Hebrews 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For, on the one hand, there is {the} nullification of a former commandment because of its weakness and uselessness
NA26 – ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται (5736) προαγούσης (5723) ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,
WH – αθετησις μεν γαρ γινεται (5736) προαγουσης (5723) εντολης δια το αυτης ασθενες και ανωφελες
PES – ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile