Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:21

New American Standard Bible
Hebrews 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (for they indeed became priests without an oath, but He with an oath through the One who said to Him, "THE LORD HAS SWORN AND WILL NOT CHANGE HIS MIND, 'YOU ARE A PRIEST FOREVER'");
NA26 – δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος class="show tvm">(5723) πρὸς αὐτόν, Ὤμοσεν class="show tvm">(5656) κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, class="show tvm">(5700) Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα,
WH – ο δε μετα ορκωμοσιας δια του λεγοντος class="show tvm">(5723) προς αυτον ωμοσεν class="show tvm">(5656) κυριος και ου μεταμεληθησεται class="show tvm">(5700) συ ιερευς εις τον αιωνα
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile