Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:26

New American Standard Bible
Hebrews 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens;
NA26 – Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν (5707) ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος (5772) ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος· (5637)
WH – τοιουτος γαρ ημιν [ [και] | και ] επρεπεν (5707) αρχιερευς οσιος ακακος αμιαντος κεχωρισμενος (5772) απο των αμαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενομενος (5637)
PES – ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܽܘ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile