Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:26

New American Standard Bible
Hebrews 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens;
NA26 – Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν (5707) ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος (5772) ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος· (5637)
WH – τοιουτος γαρ ημιν [ [και] | και ] επρεπεν (5707) αρχιερευς οσιος ακακος αμιαντος κεχωρισμενος (5772) απο των αμαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενομενος (5637)
PES – ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܽܘ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile