Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:6

New American Standard Bible
Hebrews 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises.
NA26 – δὲ μὴ γενεαλογούμενος (5746) ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν (5758) Ἀβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα (5723) τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν. (5758)
WH – ο δε μη γενεαλογουμενος (5746) εξ αυτων δεδεκατωκεν (5758) αβρααμ και τον εχοντα (5723) τας επαγγελιας ευλογηκεν (5758)
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile