Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:9

New American Standard Bible
Hebrews 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And, so to speak, through Abraham even Levi, who received tithes, has paid tithes,
NA26 – καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, (5629) δι Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ δεκάτας λαμβάνων (5723) δεδεκάτωται, (5769)
WH – και ως επος ειπειν (5629) δι αβρααμ και [ λευις | λευι ] ο δεκατας λαμβανων (5723) δεδεκατωται (5769)
PES – ܘܰܐܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܥܰܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile