Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:11

New American Standard Bible
Hebrews 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "AND THEY WILL NOT TEACH, EACH ONE HIS FELLOW CITIZEN, AND EACH ONE HIS BROTHER, SAYING, 'KNOW THE LORD,' FOR THEY WILL ALL KNOW ME, FROM THE LEAST TO THE GREATEST OF THEM.
NA26 – καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, (5723) Γνῶθι (5628) τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν (5692) με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.
WH – και ου μη διδαξωσιν (5661) εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων (5723) γνωθι (5628) τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν (5692) με απο μικρου εως μεγαλου αυτων
PES – ܘܠܳܐ ܢܰܠܶܦ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܕ݂ܰܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݁ܥܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile