Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:3

New American Standard Bible
Hebrews 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices; so it is necessary that this {high priest} also have something to offer.
NA26 – πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν (5721) δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· (5743) ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν (5721) τι καὶ τοῦτον προσενέγκῃ. (5661)
WH – πας γαρ αρχιερευς εις το προσφερειν (5721) δωρα τε και θυσιας καθισταται (5743) οθεν αναγκαιον εχειν (5721) τι και τουτον ο προσενεγκη (5661)
PES – ܟ݁ܽܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile