Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:7

New American Standard Bible
Hebrews 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if that first {covenant} had been free of fault, no circumstances would have been sought for a second.
NA26 – Εἰ γὰρ πρώτη ἐκείνη ἦν class="show tvm">(5713) ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο class="show tvm">(5712) τόπος·
WH – ει γαρ η πρωτη εκεινη ην class="show tvm">(5707) αμεμπτος ουκ αν δευτερας εζητειτο class="show tvm">(5712) τοπος
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile