Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:12

New American Standard Bible
Hebrews 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and not through the blood of goats and calves, but through His own blood, He entered the holy place once for all {time,} having obtained eternal redemption.
NA26 – οὐδὲ δι αἵματος τράγων καὶ μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν (5627) ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. (5642)
WH – ουδε δι αιματος τραγων και μοσχων δια δε του ιδιου αιματος εισηλθεν (5627) εφαπαξ εις τα αγια αιωνιαν λυτρωσιν ευραμενος (5642)
PES – ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܨܺܦ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܥܶܓ݂ܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile