Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:23

New American Standard Bible
Hebrews 9:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these things, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
NA26 – Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, (5745) αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
WH – αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι (5745) αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
PES – ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗ݈ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile