Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:8

New American Standard Bible
Hebrews 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Holy Spirit {is} signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed while the outer tabernacle is still standing,
NA26 – τοῦτο δηλοῦντος (5723) τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι (5771) τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης (5723) στάσιν,
WH – τουτο δηλουντος (5723) του πνευματος του αγιου μηπω πεφανερωσθαι (5771) την των αγιων οδον ετι της πρωτης σκηνης εχουσης (5723) στασιν
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile