Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 1:1-2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways,
NA26 – Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι θεὸς λαλήσας (5660) τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις
WH – πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας (5660) τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ εσχατου των ημερων τουτων ελαλησεν (5656) ημιν εν υιω
PES – ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܢܰܘܳܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܶܡܘܳܢ ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world.
NA26 – ἐπ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν (5656) ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν (5656) κληρονόμον πάντων, δι οὗ καὶ ἐποίησεν (5656) τοὺς αἰῶνας·
WH – ον εθηκεν (5656) κληρονομον παντων δι ου και εποιησεν (5656) τους αιωνας
PES – ܘܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܠܶܗ ܣܳܡ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܒ݂ܶܗ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܥܳܠܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain